Volg ons!

Reglement voor het gebruik van Het Damast

Artikel 1

Voor het bespreken van één of meer ruimten in “het Damast” dient men zich te vervoegen bij het bestuur c.q. de beheerder. De beheerder houdt de agenda inzake reserveringen bij en onderhoudt tevens de contacten voor alle zaken met de gebruiker. Bij de reservering dient een opgave van datum, begin- en eindtijd gegeven te worden.

Artikel 2

Indien men de besproken ruimte(n), door welke oorzaak dan ook, niet op de vastgestelde datum gebruikt, dient hiervan zo spoedig mogelijk met opgaaf van redenen aan de beheerder te worden gemeld. Indien men hiervan geen opgave doet is alsnog de huur verschuldigd. Zaalhuur kan tot een week voor aanvang kosteloos geannuleerd worden.

Artikel 3

De huurder zal de gehuurde lokaliteiten als een goede huisvader beheren, waarbij de volgende bepalingen in acht genomen dienen te worden:

Het is verboden, zonder toestemming van het bestuur, materialen te bevestigen aan deuren, kozijnen, muren, vloeren of anderszins. Materialen aangevoerd door verenigingen, comités, particulieren etc. t.b.v. gebruik dienen door de reeds eerder genoemden uiterlijk de volgende dag om 12:00 uur te zijn afgevoerd. Indien hieraan niet zal zijn voldaan zullen de materialen voor rekening van de eigenaar worden afgevoerd. De regeling van de verwarming, verlichting en ventilatie berust uitsluitend bij de beheerder. De huurder is verplicht zorg te dragen voor de orde in de gehuurde ruimten.

Artikel 4

De huurder is volledig aansprakelijk voor schaden aan het gebouw, het terrein en de inventaris, welke tijdens de duur van het gebruik door nalatigheid of moedwil zijn ontstaan. Onder de inventaris zijn ook begrepen het glaswerk en het serviesgoed. Het bedrag van de schadevergoeding wordt door het bestuur vastgesteld en zal onmiddellijk moeten worden voldaan.

Artikel 5

De verhuurder stelt zich niet aansprakelijk voor enigerlei schade, indien deze voortvloeit uit of enigerlei wijze verband houdt met het gebruik van het gebouw of zijn inventaris.
De verhuurder stelt zich evenmin aansprakelijk voor verlies, diefstal of anderszins van kledingstukken of zich daaraan bevindende goederen. Deze bepalingen gelden echter niet, wanneer kan worden aangetoond, dat de schade is ontstaan door opzet of grove nalatigheid van de verhuurder.

Roerende zaken, eigendom van de huurder dienen door deze zelf te worden verzekerd tegen brand of andere schade.

Artikel 6

De huurder dient zelf de ruimte t.b.v. het te houden evenement gereed te maken. Indien hiertoe door huurder geen mogelijkheid aanwezig is dient de beheerder deze werkzaamheden te verrichten tegen een door het bestuur vast te stellen vergoeding.

Artikel 7

Onderverhuur door huurder is niet toegestaan.

Artikel 8

Bij niet nakomen van één of meer bepalingen van het reglement is het bestuur bevoegd de huurder gedurende een bepaalde periode de toegang tot het gebouw te weigeren.

Artikel 9

In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist het bestuur.

Artikel 10

Dit reglement is in overeenstemming met de statuten vastgesteld door het bestuur van de stichting “Damast”. Gelijktijdig met de verhuur van de ruimten zal indien noodzakelijk, een exemplaar van dit reglement worden uitgereikt.

Gebruikers dienen vóór 1 juni van het lopende jaar hun seizoenplanning voor het volgende jaar aan het bestuur op te geven. Er kan alleen voor het komende jaar worden gereserveerd.

De beheerder tracht aan ieders wensen te voldoen. Indien noodzakelijk wordt e.e.a. met de gebruikers afgestemd.

Het bestuur beslist uiteindelijk over de indeling van de zaalverhuur.

Ootmarsum, 1 januari 2023


Namens het bestuur,

F. Swennenhuis, voorzitter

M. Rozendaal, secretaris

W. Broekhuis, penningmeester

A. Heisterkamp, lid